מועצה מקומית ראש פינה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 3,423
מספר תושבים * 3,504 שטח שיפוט (דונם) 16,780
מספר משקי בית 1,093 דירוג סוציואקונומי 7
נתוני ביצוע התקציב הרגיל   מאזן
הכנסות תקציב 2022 ביצוע 2022 % ביצוע 2021 %   נכסים 2022 2021
הכנסות עצמיות 41,403 45,304 84.71% 41,775 84.82%   רכוש שוטף 5,987 5,015
השתת' משרד החינוך 2,695 3,551 6.64% 2,749 5.58%   השקעות 6,009 5,488
השתת' משרד הרווחה 3,255 3,828 7.16% 3,117 6.33%   השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 1,697 1,697
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה 1,166 788 1.47% 1,612 3.27%   גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 1,893 1,922
מענקים ומלוות 13 0.02%  
סה"כ 48,519 53,484 100.00% 49,253 100.00%   גרעונות זמניים נטו בתב"ר 1,248
  סה"כ 15,586 15,370
הוצאות תקציב 2022 ביצוע 2022 % ביצוע 2021 %  
משכורות ושכר כללי 9,048 8,780 16.43% 8,730 17.73%   התחייבויות 2022 2021
פעולות אחרות 23,946 27,924 52.24% 25,632 52.06%   התחייבויות שוטפות 7,880 8,185
שכר חינוך 3,186 3,270 6.12% 3,118 6.33%  
פעולות חינוך 5,522 6,002 11.23% 5,367 10.90%   קרן לעבודות פיתוח ואחרות 4,837 5,488
שכר רווחה 984 1,161 2.17% 937 1.90%   קרנות מתוקצבות 1,697 1,697
פעולות רווחה 3,479 3,967 7.42% 3,221 6.54%  
מימון 140 126 0.24% 146 0.30%   עודפים זמניים נטו בתב"ר 1,172
פרעון מלוות 2,214 2,225 4.16% 2,086 4.24%   סה"כ 15,586 15,370
סה"כ 48,519 53,455 100.00% 49,237 100.00%  
  2022 2021
עודף בשנת הדוח 29 16   עומס מלוות לסוף שנה 7,553 6,538
 
2022 2021 דוח גביה וחייבים – ארנונה
2022 2021
% הגרעון הנצבר מההכנסה 3.54% 3.90% יתרת חוב לתחילת השנה 4,962 4,803
% עומס המלוות מההכנסה 14.12% 13.27% חיוב השנה 32,135 28,379
% סך ההתחייבויות מההכנסה 14.73% 16.62% הנחות ופטורים שניתנו (2,104) (2,795)
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 15,255 14,384
מספר משרות ממוצע 82 76 סך לגביה 34,994 30,387
גביה בשנת הדוח 30,897 25,425
יתרת חוב לסוף השנה 4,097 4,962
חובות מסופקים וחובות למחיקה 465 395
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,562 5,357
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) 65% 33%
2022 2021 אחוז גביה מהשוטף (*) 92% 92%
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה (1,248) 1,263 יחס הגביה לחוב הכולל (*) 88% 84%
תקבולים במהלך השנה 11,390 4,300 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 42 41
תשלומים במהלך השנה 8,970 6,811 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 1,172 (1,248)  
 
*נכון לחודש דצמבר 2022 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים