תצהיר מחזיק בנכס מסוג יחידת אירוח (צימר)

אני החתום מטה _____________, הנושא ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי אני מחזיק בנכס המסווג כנכס בשימוש למגורים בלבד, והמשמש באורח שוטף ליחידת אירוח או למספר יחידות אירוח (צימר) (להלן –  "יחידת אירוח"):

  1. יחידת האירוח צמודה/לא צמודה למבנה מגורים שבחזקתי ו/או בבעלותי.
  1. ביחידת האירוח יש _____חדרים (לרבות סלון וחדרי שינה) בגודל כולל של ____מ"ר.
  1. ביחידת האירוח יש/אין בריכה בגודל ______ מ"ר.
  1. הנני מבקש לקבל הנחה מתשלום ארנונה וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 33 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 (להלן –  "התקנות החדשות") שעניינה "הנחה לנכס אחר".
  1. ידוע לי שאם תאושר בקשתי להנחה, היא תינתן עד להיקף מרבי של 96 מ"ר בלבד לכל יחידות הארוח שברשותי יחדיו.
  1. ידוע לי כי יחידת הארוח תסווג בסיווג "צימרים" בהתאם לצו הארנונה של המועצה המקומית ראש פנה, החל מיום 1.1.20, וכי בחלוף תקופת הזכאות להנחה, הקבועה בתקנות החדשות, הנכס המוחזק על ידי ימשיך להיות מחויב, לפי צו הארנונה של המועצה המקומית ראש פנה, בהתאם לסיווג האמור.
  1. ידוע לי כי הנחה כאמור תינתן לי בכפוף ליכולת התקציבית של המועצה המקומית ראש פינה, לאחר בחינת כלל הבקשות שתוגשנה- עד ולא יאוחר מיום 20.5.20- על ידי בעלי ו/או מחזיקי יחידות אירוח.
  1. ידוע לי כי בנכס יתקימו ביקורים וכן ביקורות של פקחים ו/או מודדים מטעם המועצה, בתיאום מראש.
  1. ידוע לי כי צפויה להתבצע מדידה עתידית של כלל הנכסים בראש פנה, ובהתאם לתוצאות המדידה של הנכס- המצוי בבעלותי ו/או בחזקתי, לרבות יחידת אירוח- שתעשה על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, יערך, במידת הצורך, חישוב מחודש של תשלומי הארנונה החלה על הנכס ואחויב בהתאם, וזאת מיום 1.1.20 ואילך.

שם: ______________   כתובת הנכס: ___________  טלפון: ____________

זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________________

חתימה

 

אישור

אני החתומ/ה מטה,                                  , עורכ/ת דין, מאשר/ת בזאת, כי ביום ___________ התייצב/ה בפני מר/גב' ______________, בעל/ת תעודת זהות שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת בלבד, שאם לא כן, יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל כך, הצהיר/ה על נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_______________

עורכ/ת דין

 

קישור לטופס PDF להורדה ומילוי: 88695 (תצהיר מחזיק בנכס מסוג יחידת אירוח )