תקנון התחרות:

תקנון זה מחייב את כל המשתתפים בתחרות.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תקופת התחרות:

הגשת צילומים לתחרות בהתאם להוראת תקנון זה תתאפשר בין התאריכים: 1.1.2020 ועד 15.2.2020.

הצילומים הנבחרים ייתלו באכסניא למשך כשבוע, אירוע הפתיחה יתקיים ביום ה' 19.3.2020 בשעה 20:00

שימוש בצילומים:

המועצה המקומית ראש פנה והאכסניא (להלן "המארגנים") שומרות לעצמן את הזכות לעשות שימוש בצילומים שיוגשו על פי שיקול דעתן ורצונן, כולל למטרות פרסום עצמי ו/או אחר (לרבות פרסומים אשר אינם נוגעים לתחרות הצילומים), ותהיינה רשאיות להציג את הצילומים המשתתפים באמצעי תקשורת שונים לפי שיקול דעתן וללא אישור נוסף מהמגיש.

אופן ההגשה:

 1. יש למלא את טופס ההרשמה, המצוי בסוף התקנון, ולצרף אליו את התמונה הנבחרת בפורמט jpg. ניתן לצרף רק תמונה אחת בגודל מינימלי של 1 מגה ובגודל מקסימלי של 10 מגה. ניתן למלא רק טופס אחד.(במידה ויישלחו יותר מתמונה אחת ייפסלו כל התמונות).
 2. הצילום יישלח כקובץ מקורי ובית הדפוס (במידה ויבחר הצילום) ימירו ל – 300 DPI.
 3. במועד שליחת הצילום על ידי המשתתף, מאשר המשתתף שהוא בעל מלוא הזכויות על הצילום (לרבות זכויות הקניין, היוצרים והזכות המוסרית על הצילום) ומאשר לועדת השיפוט להשתמש בצילום בפרסומיה, לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת ובתשלום.
 4. ועדת השיפוט תבחן את הצילומים אשר ישלחו, ומתוכם יבחרו עשרים צילומים שישתתפו בתערוכה (מתוכם יבחרו הצילומים הזוכים). הבחירה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט  וללא נימוק והודעה (למעט לזוכים).
 5. למשתתפים, אשר צילומם ייבחר להשתתף בתערוכה, תישלח הודעה.
 6. המארגנים יגדילו על חשבונם את הצילומים המשתתפים בלבד לגודל 50X70 ס"מ על גבי קאפה בעובי 10 מ"מ.
 7. הצילומים אשר יבחרו להצגה בתערוכה, ישארו בידי האכסניא לצורך עשיית שימוש לפי שיקול דעתה ובהתאם לאמור בתקנון זה.
 8. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות המוחלטת והבלעדית שלא להציג צילומים שיימצאו על פי שיקול דעתה המוחלט של ועדת השיפוט (וללא צורך בנימוק) כפוגעים באוכלוסייה מסוימת ו/או שאינם רלוונטיים לנושא התחרות ו/או שהוחלט כי לא ישתתפו בתחרות.

הודעה על זכייה:

הזוכים, ככל שיהיו כאלו, יקבלו הודעות אישיות על זכייתם. שמותיהם וכן הצילומים הזוכים יפורסמו באתר המועצה, ובדפי הפייסבוק של המועצה והאכסניא ובכל מקום ומועד על פי שיקול דעת המארגנים ולרבות באמצעי תקשורת שונים ו/או בפרסומיה של מועצה מקומית ראש פנה והגופים הקשורים אליה.

הבהרות:

 1. המארגנים יישאו בהוצאות הכרוכות בהדפסת הצילומים.
 2. כל המשתתפים נדרשים לחתום על אישור בדבר ויתור על הזכויות בצילומים, לטובת המועצה לצורך עשיית שימוש בהם לפי שיקול דעתה וכאמור בתקנון לעיל לרבות זכות היוצרים (ולמעט הזכות המוסרית אשר אינה ניתנת להעברה) לטובת המארגנים ואישור כי לא הפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות בהצעתם. החתימה על האישור הינה פורמלית בלבד, שכן יובהר כי בעצם ההשתתפות מסכימים המשתתפים לאמור בסעיף זה.

כללי השתתפות:

 • אין להגיש עבודות צילום שעברו תהליך של כפל הדפסה (פוטומונטאג') ו/או כל טיפול אחר הפוגם במקוריות התמונה ו/או אמינות הצילום.
 • על התמונה להיות רלוונטית לנושא התחרות.

פסילת השתתפות:

המארגנים יהיו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט בכל עת לפסול את השתתפותו של כל משתתף מכל סיבה שהיא, ללא נימוק וללא הודעה, במידה ותהא סבורה כי הצילום אינו רלוונטי לנושא הנבחר.

שיטת השיפוט:

הועדה תבחר את עשרים הצילומים הנבחרים בהצבעה (רוב קולות).

שלושת המקומות הראשונים ייבחרו כדלקמן: כל חבר בועדת השיפוט ינקד בניקוד מ-1 עד 10, והצילומים עם הניקוד הגבוה ביותר יזכו בתחרות.

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות המוחלטת והבלעדית לא להציג צילומים אשר על פי דעת ועדת השיפוט פוגעים באוכלוסייה מסוימת או שאינם רלוונטיים לנושא התחרות.

פרס בחירת הקהל:

במהלך הצגת התערוכה (20 העבודות הנבחרות), ולאחר בחירת השופטים את שלוש העבודות שיזכו במקומות הראשונים, יתאפשר לקהל המגיע לתערוכה להצביע עבור הצילום שיזכה בפרס בחירת הקהל.

ההצבעה תעשה על ידי השמת פתק עם שם העבודה בקלפי שיוצב בתערוכה. לכל צופה יינתן פתק אחד להצבעה. בסיום התערוכה יספרו הקולות והודעה על הזכייה תימסר למשתתף וכן תפורסם לפי שיקול דעת המארגנים.

שינויים/כללי:

הגוף המארגן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להודיע מעת לעת על שינוי בכללי התחרות ובכלל זה ומבלי לגרוע יהא רשאי להודיע על ביטול התחרות ו/או הפסקתה ו/או דחייתה ו/או שינוי התבחינים ו/או שינוי התקנון ו/או התחרות.

כן מובהר כי המארגנים יהיו רשאים להודיע על ביטול השתתפות בתחרות ו/או החלפת צוות השיפוט ו/או עדכון תקנון זה והמתמודדים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך, הודעות, במידה ויהיו, יפורסמו על גבי דף הפייסבוק של המועצה המקומית ראש פנה ובאתר האינטרנט של המועצה.

שיטת קביעת הזוכים:

ועדה המורכבת מגל אמיר – אומנית מקומית, רחל וולף – אומנית מקומית, יפתח חבלין – צלם ומורה לצילום, יוסי לוי – צלם וידאו ומורה לצילום, אסף סלומון – צלם,  תבחר את 20 הצילומים הנבחרים מתוך הצילומים שיישלחו, וכן את שלושת הצילומים למקומות הראשונים. מובהר כי יתכן ויהיו שינויים בהרכב הועדה ו/או אופן בחירת הצילומים.

היכן ניתן לראות את הצילומים הזוכים:

20 הצילומים הטובים ביותר יוצגו במבנה האכסניא, רחוב החלוצים 5 בראש פנה מהתאריך 27/2/2020 ועד 1/3/2020.

כתובת הגשה ומידע נוסף:

יש למלא את הטופס המקוון המצורף.

פרטים נוספים ניתן לברר בטלפון: רעיה, 054-4615906, תמי 04-6808619 או באמצעות הדואר האלקטרוני: tami@rosh-pinna.muni.il.

אנו מאחלים למשתתפים הצלחה מרובה בתחרות

התחרות מתקיימת בשיתוף: מועצה מקומית ראש פנה, האכסניא, עמותת התיירות "ארץ הגליל"