פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03-23

 מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ו' ניסן תשפ"ג, 28.03.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מהנדסת המועצה

 על סדר היום:

סעיף 1- הצעות מחיר חשמל לאולם הספורט- מצ"ב חומר

סעיף 2- מכרז GIS- מצ"ב חומר

סעיף 3- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב טבלה

סעיף 4- תפעול בית קפה חברתי במבנה ג'עוני- לבקשת רינת, גדי ועמית

סעיף 5- פרויקט בינוי פינוי בשכונת עמידר- לבקשת רינת, גדי ועמית


סעיף 1- הצעות מחיר חשמל לאולם הספורט

גזבר-  מציג את השוואת הצעות המחיר של העבודה הנידונה.

יועמ"ש- מסביר את מתווה המכרז.

יו"ר- מעלה להצבעה את הצעת המחיר של חשמל אליאס ע"ס 196.35 אלש"ח.

מאושר פה אחד.


סעיף 2- מכרז GIS

יו"ר- הנושא מובא שוב למליאת המועצה ומפורטת השתלשלות האירועים הנוגעים למכרז הנ"ל. הוצג סעיף 8 ב' שהוצג במסגרת המכרז והינו-

יו"ר- מעלה מכרז GIS להצבעה

בעד: מוטי, אריה, רינת, סיגנית, מעין

נגד: עמית

אושר ברוב קולות.


סעיף 3- תב"רים לאישור המליאה

גזבר- מציג את התב"רים ועונה לשאלות החברים

תב"ר שם תב"ר חדש/ שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת /שינוי מקורות הערות תקציב חדש
461 רכישת משאית גזם חדש 423 ה.השבחה+שוטף 28 אש"ח (סעיף1712200530  ) + 395 השבחה 423
462 שיקום אתר הנצחה לחללי המושבה חדש 29 משב"ט 29
464 יריד היין 23 חדש 100 שוטף  חגיגות וטקסים -1752000780 100
459 פעילות בטיחות בדרכים הגדלה 53 50 רלב"ד 30 אש"ח רלבד + 20 אש"ח -בטיחות בדרכים 103
463 עיצוב ושיפוץ חזות בית ספר וילקומיץ חדש 895 פיס/חינוך חינוך 300 אש"ח /מפעל הפיס 595 אש"ח 895

 

יו"ר- מעלה את התברים להצבעה-

 

תב"ר- 461- מאושר פה אחד.

תב"ר- 462- מאושר פה אחד.

תב"ר- 464- מאושר פה אחד.

תב"ר 459- מאושר פה אחד.

תב"ר 463- מאושר פה אחד.


סעיף 4- תפעול בית קפה חברתי במבנה ג'עוני-

רינת- מבקשת לדעת כיצד מתכוונת המועצה להפעיל את ג'עוני כבית קפה קהילתי?

יו"ר- מעין בן נתן הובילה את נושא המכרז ובכוונת המועצה לצאת לקיים מפגש של ועדת מכרזים על מנת לדייק את היציאה למכרז באופן שיתן משקל בבחירת ההצעה לפי מודל הפעלה קהילתי.


סעיף 5- פרויקט בינוי פינוי בשכונת עמידר

עמית- מבקש שהמועצה לא תיתן את פרויקט פינוי בינוי ליזם אלא תנהל את הפרויקט באופן עצמאי.

יו"ר- כל יזם רשאי להחתים 67% מהדיירים ולייצג אותם בפרויקט את פינוי בינוי, במקביל המועצה פועל מול משרד השיכון לבחינת האפשרות להתחדשות עירונית ע"י משרד השיכון.

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                              ____________

מזכיר הישיבה                                                                                  ראש   המועצה

אורי זלצר                                                                                      מוטי חטיאל