‏יום חמישי 15 אוקטובר 2020

‏כ"ז תשרי תשפ"א

לכבוד

משתתפי מכרז זוטא מספר 12/20

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז זוטא מס' 12/20  לאספקת מעלית בבית הספר וילקומיץ' במועצה המקומית ראש פנה

מסמך הבהרות מספר 1

המועצה המקומית ראש פנה מתכבדת בזה להודיע על שינוי תנאי סף במכרז שבנדון, על עדכון מועדי המכרז ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון, כדלקמן:

# עמ' סעיף שאלה תשובה
  4 3.2 הבהרה יזומה מטעם המועצה – עדכון תנאי סף  סעיף מבוטל

 

בהצלחה!

בברכה,

המועצה המקומית ראש פנה

מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 

_______________                  _______________                  _________________

         תאריך                                   שם המציע                              חתימה + חותמת