לכבוד:

המציעים 

מכרז זוטא מכרז 07/20  לאספקת חומרי ניקוי והארכת המועד האחרון להגשת הצעות

המועצה המקומית ראש פנה  מתכבדת בזה להודיע על הארכת מועדים במכרז שבנדון, כדלקמן:

  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 26/10/2020 בשעה 12:00.
  2. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

 

ענת פרץ שרון

אחראית מכרזים